14.06.2016 | Teksti Ari Lahti | Kuvat Dreamstime

Markkinakatsaus: Sähkön hinta toipunut kevään aikana

Sähkön pitkään jatkunut ja lopussa varsin jyrkkä lasku taittui helmikuussa. Kevään aikana tukkuhinnat ovat olleet tasaisessa nousussa yhdessä raakaöljyn, hiilen ja Saksan sähkönhintojen kanssa.

Taustalla on heikentynyt vesitilanne sekä Ruotsin ydinvoimalaitosten ennenaikaiseen sulkemiseen liittyvä keskustelu.

• Helmikuun pohjatasoilta alkanut raakaöljyn, kivihiilen, ja päästöoikeuden hintojen toipuminen on nostanut sähkön tukkumarkkinahintoja sekä Pohjoismaissa että Saksassa. Systeemitermiinihinnoissa ollaan nyt viime syksyn hintatasoilla.

• Kevään aikana sademäärät ovat jääneet viime vuotta niukemmiksi ja pohjoismainen vesitilanne on heikentynyt selvästi. Lumitilanne on normaalia heikompi, mikä pienentää selvästi sulamiskauden spot-hintojen laskupainetta kesällä.

• Kevään aikana pisimpiä vuosituotteita on nostanut Ruotsin ydinvoimaloiden ympärillä käyty keskustelu: ydinvoimayhtiöt ovat uhanneet sulkea voimaloitaan ennenaikaisesti, mikäli voimayhtiöiden kannattavuutta nakertavaa nk. tehoveroa ei poisteta. Voimaloihin pitää asentaa uudet, riippumattomat jäähdytysjärjestelmät ja nykyisten alhaisten markkinahintojen sekä kasvaneen kustannusrasituksen ristipaineessa operaattorit ovat kertoneet harkitsevansa voimaloiden sulkemisia. Tuoreimpien tietojen mukaan tehovero poistuu kuitenkin asteittain kahden vuoden sisällä, mutta toisaalta ydinvoiman vanhan polttoaineen loppusijoitusmaksu tulisi nousemaan.

• Suomenkin aluehintaeronäkymiin vaikuttavana tekijänä alkuvuonna saatiin käyttöön Etelä-Ruotsin ja Liettuan välinen Nordbalt-merikaapeli, joka pienentää Baltian ja Pohjoismaiden välistä hintaeroa. Linkki on ollut vielä koekäyttövaiheessa ja sen toimivuutta ovat haitanneet ajoittaiset katkot.

• Parhaillaan sähköenergian tukkuhinnat ilman myyjän marginaalia lähimmille vuosituotteille ovat n. 30 €/MWh (2017), 28,5 €/MWh (2018) ja 28,7 €/MWh (2019). Markkinahinnat ovat kevään aikana toipuneet yhtäjaksoisesti ja viime aikoina varsin nopeastikin. Siten teknisen korjaavan vastaliikkeen todennäköisyys on kasvanut ja kirjoitushetkellä meneillään onkin sellainen.

Arvio sähkön lähiajan hintadraivereista 

Spot-hinta (SYS) ↗?

Sääennusteet ↗

Hiilen hinta (EUR/t) →

Päästöoikeuden hinta →

Arvio termiinien lähiajan hintakehityksestä

Lähipään SYS-tuotteet ↗

SYS-vuosituotteet →

Lähipään SYHEL-tuotteet →

SYHEL-vuosituotteet →

SANASTO:

Aluehintaero
systeemihinnan ja alueellisen hinnan ero. Ero syntyy, mikäli siirtokapasiteettia ei ole riittävästi.

Termiinihinta
tarkoittaa sitä hintaa, jolla sähköyhtiöt ja muut tukkumarkkinatoimijat voivat tehdä keskenään pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia sopimuksia sähkön ostosta ja myynnistä. Siksi termiinihinnat kertovat markkinoiden näkemyksen sähkön pörssihinnan tulevasta kehityksestä.

Spot-hinta
Spot-sähkösopimuksen hinta muodostuu perusmaksusta, myyjän marginaalista ja energian hinnasta. Energian hinta on pohjoismaisen sähköpörssi Nord Poolin Suomen aluehinta lisättynä myyjän marginaalilla. Tulevat sähkön spot-hinnat voit tarkistaa helposti Fingridin Tuntihinta-sovelluksella.

Systeemihinta
Koko pörssialueelle lähetettyjen osto- ja myyntitarjousten muodostamien tarjousten perustella muodostuva hinta, jossa ei ole huomioitu mahdollisia alueiden välisiä siirtorajoituksia.

Spot-markkinat
Sähkön fyysisen toimitukseen perustuvat Elspot- ja Elbas-markkinat. Elspot on kerran päivässä vuorokautta ennen sähkön toimitusta käytävä suljettu huutokauppa. Toimijat lähettävät tarjouksensa sähköpörssiin, missä tarjousten perusteella lasketaan sähkön systeemihinta ja aluehinnat tunneittain. Elbas on päivänsisäinen markkinapaikka.