26.08.2015 | Teksti Maija Rauha | Kuvat Dreamstime ja kuvattavat

3 x mielipide tuulivoimasta

Ei, juu vai vaarinhousut? Kun kolme mielipidevaikuttajaa ottaa kantaa ajankohtaiseen väitteiseen, höyhenet saavat pöllytä, jos ovat pöllytäkseen. Lue alta heidän neljä perusteluaan väittämään ”Tuulivoima Suomessa kannattaa”.

Heidi Lettojärvi 

Kuka? Energiateollisuus ry:n asiantuntija

Miksi? Tuulivoimaan liittyvä edunvalvonta kuuluu hänen työtehtäviinsä.

Vastaus: Juu, tuulivoima on uusiutuvaa, päästötöntä ja kotimaista sähköntuotantoa.

Heidin perustelut:

1 Uusiutuvasta tuulisähkön tuotannosta ei muodostu hiilidioksidipäästöjä. EU-velvoitteiden ja kansainvälisten sopimusten myötä Suomen on lisättävä uusiutuvan energian osuutta sekä vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjä. EU:n uusiutuvan energiantuotannon tavoitteet tulevat olemaan yhä kunnianhimoisemmat vuoteen 2030 mennessä. Energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä oleellisesti seuraavina vuosikymmeninä siten, että vuonna 2050 tuotanto on lähes päästötöntä.

Uusiutuvaa energiaa tuotetaan Suomessa merkittävästi biopolttoaineilla ja vesivoimalla, mutta niiden lisäämiseen liittyy haasteita. Tuulivoiman osuus Suomen sähkönkulutuksesta oli 1,3 % vuonna 2014. Tuulivoimatuotanto tulee kasvamaan viime vuoden noin 1,1 terawattitunnista (TWh) noin 6 TWh:iin vuoteen 2020 mennessä – ja potentiaalia tuotannon lisäämiseen on paljon tästä eteenpäin.

2 On tärkeää, että päästöjen vähentäminen toteutetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tuulivoiman lisäämiseksi tuulisähkölle on myönnetty tuotantotukea vuodesta 2011 alkaen. Tuulivoima on yksi edullisimmista sähköntuotantomuodoista, ja tuesta voidaan toivottavasti luopua muun muassa päästökauppajärjestelmän ohjaavuuden voimistuessa.

3 Tuulivoima on kotimaista sähköntuotantoa, joka tuo investointeja ja työtä Suomeen.

4 Ympäristöystävällisellä tuulivoimalla voi olla myös haitallisia vaikutuksia. Ympäristö- ja melusääntelyllä sekä kaavoituksella voidaan välttää kohtuuttomat maisema- ja meluvaikutukset. Tuulivoiman edellytys on paikallinen hyväksyttävyys. On tärkeää, että tuulivoimaloiden sijoittamisen edellytykset ovat mahdollisimman selkeät ja luvittamiseen liittyvät hallinnolliset menettelyt joutuisia.

Loppulausunto:

Tuulivoima on yhä merkittävämpi energiantuotantomuoto Suomessa. Yhdessä muiden energialähteiden kanssa tuulivoima lisää monimuotoista kotimaista päästötöntä sähköntuotantoa.

Janne Salonen 

Kuka? Tuulivoima-kansalaisyhdistyksen hallituksen jäsen, Pro Kimitoön-Kemiönsaaren puolesta ry:n puheenjohtaja.

Miksi? Perehtyi tuulivoima-asioihin, kun hänen pieneen kotikuntaansa Kemiönsaareen oli suunnitteilla lähes sata tuulivoimalaa.

Vastaus: Juu, tuulivoimarakentaminen on ylimitoitetun tuen ansiosta ollut kannattavaa koti-ja ulkomaisille pääomasijoittajille.

Jannen perustelut:

1 Antelias tariffituki on aiheuttanut tuulivoimarakentamiseen epäterveitä piirteitä. Vaikka tuen piiriin pääsee vain 2 500 megavolttiampeeria (MVA), suunnittelupöydillä on yli 10 000 MVA:n verran tuotantoa. Kun tuulivoimarakentajilla on kiire päästä tukeen käsiksi, kilpajuoksussa ovat luontoarvot sekä ihmisten asumisviihtyvyys ja -terveys jääneet huomiotta. Jo tänä vuonna tulonsiirto veronmaksajilta on noin 140 miljoonaa euroa ja summa kasvaa joka vuosi. Vuoteen 2030 mennessä tuulivoimatoimijoille maksetaan tukea yhteensä 4–5 miljardia euroa.

2 Tuulivoiman kutsuminen kotimaiseksi on harhaanjohtavaa. Turbiini muodostaa noin 70 % hinnasta, ja se ostetaan aina ulkomailta. Valvomot ovat ulkomailla, turbiininvalmistajat tuovat yleensä omat rakennus- ja huoltomiehensä mukanaan ja huomattava osa tuulivoimayhtiöistä ja niiden rahoituksesta on ulkomaisia, osa veroparatiisimaissa.

3 Tuulivoimatoimijat rakentavat päättäjille epärealistisia odotusarvoja työllistävyydestä ja verotuloista, samalla kun melu-, välke-, maisema-, ja luontohaitoista vaietaan. Tuulivoiman melua verrataan muun muassa uuden jääkaapin hurinaan. Tuulivoimalan vaikutuspiiriin perheineen joutuneet ihmiset eivät välttämättä uskalla ajaa etujaan leimautumisen tai sosiaalisten suhteiden ja elannon menettämisen pelossa.

4 Maamme energiantuotannosta on jo nyt 40 % uusiutuvaa, kun EU:n tavoite on 20 %, eikä tuulivoimalla ole roolia Suomen hiilidioksidipäästöjen leikkaamisessa. EU ei velvoita Suomea rakentamaan tuulivoimaa. Maissa, joissa tuulivoimaa on rakennettu enemmän, sähkön hinta ja sen tuotannosta aiheutuvat päästöt ovat jopa moninkertaiset Suomeen verrattuna.

Loppulausunto:

Pienimuotoinen tuulivoimarakentaminen, muun muassa kesämökeillä sähköverkon ulkopuolella voi olla kannattavaa. Teollisten, yli 200-metristen voimaloiden pystyttämisen jopa alle 600 metrin etäisyydelle ihmisten kodeista ei pitäisi olla mahdollista, kuten se nyt on.

 

Ville Pentti

Kuka? Sähkönmyynti-yksikön johtaja Turku Energiassa

Miksi? Etsii työkseen käyttäjiä eri tavoin tuotetulle sähkölle, joten tuntee sähköntuotannon muodot hyvin. 

Vastaus: Juu, kyse on kotimaisesta uusiutuvasta sähköntuotannosta.

Villen perustelut:

Tuulivoimalla tuotettu sähkö on hiilidioksidivapaata ja uusiutuvaa. Tuulivoima on myös hiilidioksidivapaista ja uusiutuvista sähkön tuotantomuodoista tällä hetkellä helpoiten lisättävissä oleva. Esimerkiksi vesivoimantuotannon lisärakentamisen käytännössä estää lainsäädäntö. Aurinkosähköön verrattuna tuulivoima on huomattavasti kustannustehokkaampaa, vaikka aurinkosähkö onkin merkittävä ja kehittyvä tulevaisuuden mahdollisuus.

Tuulivoiman ympäristövaikutukset ovat vähäiset oikealla tavalla ja oikeaan paikkaan rakennettuna. Tanskan ja Saksan mallit osoittavat, että tuulivoimalle on mahdollista löytää rakennuspaikkoja.

Tuulivoiman syöttötariffi laskee kuluttajan maksamaa sähkölaskua alentamalla sähkön markkinahintaa. Toisin kuin Saksassa ja Tanskassa, syöttötariffia ei meillä lisätä suoraan kuluttajan sähkölaskuun, vaan se maksetaan valtion toimesta. Toki valtio joutuu keräämään syöttötariffin verovaroilla, eikä sähkön markkinahinnan lasku ole muille tuotantomuodoille ja sähkön markkinan toiminnalle ongelmatonta. Tämän vuoksi syöttötariffin ja tuulivoiman määrään täytyy olla tasapainossa muuhun energiantuotantoon ja talouteen nähden. Kyseisestä syystä syöttötariffiin säädettiinkin alun perin 2 500 MVA:n kiintiökatto.

Tuulivoima on kotimaista energiantuotantoa, joka vähentää energian tuontia ja lisää näin energiaomavaraisuutta sekä parantaa valtion vaihtotasetta.

 Loppulausunto:

Tuulivoima ei ole ainoa ja kaiken kattava ratkaisu energiantuotanto- ja päästöttömyyskysymyksiin. Tuulivoiman rakentamisessa tulee myös harkita sille soveltuvat paikat. Tuulivoima on kuitenkin erinomainen ja melko kustannustehokas tapa hiilidioksidivapaaseen ja päästöttömään energiantuotantoon.