23.02.2017 | Teksti Pirkko Soininen | Kuvat Dreamstime

Sähkönkuluttaja voi ansaita joustamalla kulutuksessa

Voimme kaikki olla aktiivisia toimijoita sähkömarkkinoilla. Jos meillä on käytettävissä tuntihintaan perustuva hinnoittelu, voimme siirtää sähkönkäyttömme edullisille tunneille. Voimme myös antaa osan sähkönkulutuksestamme reservitehoksi ja saada siitä korvauksen. Tätä tarkoittaa kysyntäjousto.

Kysyntäjousto on vielä monille kuluttajille uusi termi, mutta energia-alan toimijat paukuttavat sitä kuin shamaani rumpuaan. Lyhykäisyydessään kyse on kulutuksen siirtämisestä edullisempaan ajankohtaan tai kulutuslaitteiden valjastamisesta sähköjärjestelmässä tarvittavaksi reservitehoksi. Reservitehokäytössä kulutuskohteen tehoa säädetään automaattisesti sähköjärjestelmän tehotasapainon ylläpitämiseksi.

– Kulutuksen ja tuotannon on oltava sähköjärjestelmässä tasapainossa. Sen saavuttamiseen on kaksi mahdollisuutta: Perinteinen tapa on, että voimalaitokset lisäävät sähköntuotantoaan. Toinen vaihtoehto on, että kulutusta pienennetään, kertoo Turku Energian sähkönmyynnin tuotepäällikkö Kimmo Kuusinen.

Sähkön hinta tukkusähkömarkkinoilla määräytyy kulutuksen ja kysynnän mukaan. Yksittäiset käyttäjät voivat siirtää kulutustaan sellaiseen ajankohtaan, jolloin kysyntää on vähemmän. Kun kysyntä pienentyy, sähkön hinta laskee.

Suomalaiset haluavat esimerkiksi tyypillisesti saunoa perjantai-iltana. Samaan aikaan sähkönkulutus voi valtakunnan tasolla olla muutenkin hyvin korkea, joten sähkönhinta nousee. Tässä tapauksessa kysyntäjousto tähtää siihen, että kulutusta voitaisiin tasoittaa. Saunomista tai muuta sähkönkulutusta voisi Sähkönkuluttaja voi ansaita joustamalla kulutuksessa siirtää johonkin toiseen kellonaikaan ja säästää näin rahaa.

– Voisimme toimia yhdessä sen hyväksi, että kulutushuipuissa ei lisättäisi fossiilisia polttoaineita käyttävien laitosten toimintaa, vaan vähentäisimme omaa sähkönkulutustamme. Kuka tahansa voisi siis tienata rahaa säästämällä sähköä. Entisestä rahareiästä voisi tehdä ansaintakeinon, Kimmo selventää.

Yritysasiakkaat mukaan ensimmäisinä

Kun kyse on suuresta yritysasiakkaasta, Turku Energia tekee asiakkaan kanssa kartoituksen ja selvittää, mitkä asiakkaan laitteista voisivat soveltua kysyntäjoustoon, esimerkiksi eri reservimarkkinoille. Tämän jälkeen laitetoimittaja asentaa asiakkaalle tarvittavan teknisen laitteiston.

– Laitteiston kustannukset jäävät pieniksi saavutettavaan hyötyyn nähden. Me hoidamme asiakkaan puolesta kaupankäynnin reservimarkkinoilla ja sopimuksen mukaisesti vastaamme tulojen jaosta. Asiakas ei välttämättä edes huomaa, että laitteistot on kytketty reservikäyttöön.

Kun valtakunnan tasolla tarvitaan lisää tehoa, laitteiston automatiikka säätää kohteen kulutusta automaattisesti. Tämä on vaivatonta ja turvallista.

– Asiakkaamme voivat siis saada tuloja säätämällä automaattisesti sähkönkulutustaan. Samalla he voivat vaikuttaa valtakunnan tasolla sähkötehon riittävyyteen ja osallistua ympäristötalkoisiin. Olemme vilpittömin mielin liikkeellä ja kehitämme kysyntäjoustotuotetta nyt yhdessä yritysasiakkaidemme kanssa. Vaikka tuote ei ole vielä yksityisten asiakkaidemme käytössä, se tulee kyllä jollakin viiveellä mahdolliseksi myös heille.

Jatkossa mukaan sähkölämmittäjätkin

Suomessa sähkölämmittäjien kulutusta on jo nyt ohjattu edulliselle ajalle – esimerkiksi lämminvesivaraaja on tyypillisesti päällä yöaikaan. Uudet sähkömittarit ja palvelut mahdollistavat sähkönkäytön seuraamisen ja hinnoittelun tunnin tarkkuudella, ja pienasiakkaat voivat saada täyden hyödyn sähkönkäytön oikeasta ajoittamisesta.

Kysyntäjoustossa ajatus on sama, mutta älymittaus ja uudet tekniset laitteistot mahdollistavat sen, että esimerkiksi sähkölämmitystä voidaan ohjata älykkäästi kustannusten vähentämiseksi ja asumisviihtyvyyden lisäämiseksi. Näitä kulutuskohteita voidaan käyttää myös reservinä, jolloin kulutusta pienennetään hetkellisesti ilman, että asuminen häiriintyy.

– Sähkölämmitys tai lämminvesivaraaja on mahdollista ohjata lyhytaikaisesti pois päältä siten, ettei asukas käytännössä edes huomaa sitä, kertoo Kimmo.

Tällä hetkellä kysyntäjousto painottuu isoihin yritysasiakkaisiin, mutta tulevaisuudessa mukaan voivat päästä myös esimerkiksi yksittäiset omakotiasujat. Periaatteessa mukana reservissä voi olla mikä tahansa kulutuskohde, joka käyttää sähköä, ilmastointia, jäähdytystä tai lämmitystä.

Kuluttaja-asiakkaat eivät pysty osallistumaan yksin reservimarkkinoille, sillä markkinoilla on omat kaupalliset ehtonsa. Voimme kuitenkin tulevaisuudessa niputtaa pienasiakkaat yhteen ja tehdä heistä yhteenliittymiä, joilla voimme toimia markkinoilla. ●

Kakolan lämpöpumput tasapainottavat sähkötehoa

Turun Seudun Energiantuotannon omistamat Kakolan lämpöpumput on jo valjastettu yhteistyössä Turku Energian kanssa tasapainottamaan Suomen sähkötehoa. Pumppujen sähkömoottorit voidaan siis pysäyttää silloin, kun valtakunnan verkossa pitää säilyttää tehotasapaino.

– Fingrid voi siis pyytää meitä pysäyttämään Kakolan lämpöpumput vaihtoehtona sille, että se pyytäisi jotain voimalaitosta nostamaan tehojaan, selvittää Kimmo Kuusinen.

Pisimmillään lämpöpumppulaitoksen tuotannon pysäytykset kestävät tunnin. Laitoksen sulkeminen ja uudelleen käynnistäminen ei aiheuta katkoksia lämmön- ja jäähdytyksenjakeluun.

– Meitä ajaa toki liiketoiminnallinen näkökulma, sillä voimme saada tästä uutta kassavirtaa. Samalla voimme yhteisvastuullisesti osallistua siihen, että Suomessa ylipäätään sähköteho riittää ja ihmisillä valot palavat. Kun pumppujen tehoa pienennetään, ei tarvitse lisätä tehoa päästöjä tuottavilla voimalaitoksilla ja luonto kiittää. ●

Mistä on kyse?

❯ Kysyntäjousto siirtää sähkön kulutusta pois kysynnän huippuajankohdista. Riski sähkön loppumisesta pienenee.
❯ Sähkön kysyntäjousto on sähkön käytön vapaaehtoista ja tilapäistä sopeuttamista.
❯ Kysyntäjousto vähentää huippukuormituksen takia käynnistettävien voimalaitosten tuottamia CO2-päästöjä.
❯ Kysyntäjouston reservissä asiakas lupautuu kuluttamaan hetkellisesti vähemmän.
❯ Kysyntäjoustoa pidetään eräänä tärkeimmistä älykkään sähköverkon tuomista mahdollisuuksista.
❯ Reservinä toimimisesta maksetaan markkinahintaan sidottu korvaus. ●