14.12.2015 | Teksti Markku Sormunen

Miltä tulevaisuuden työelämä näyttää?

Energiateollisuus ry käynnisti syksyllä 2015 tulevaisuuden työmarkkinoiden kuvaamisen, jonka tavoitteena on ennakoida toimialan ja toimintaympäristön muutoksien vaikutusta työmarkkinoihin ja toiminnassa tarvittavaan osaamiseen. Kuvaamisen työmenetelmänä käytettiin skenaariotyöskentelyä, jonka avulla luotiin hypoteeseja tulevaisuuden kulusta.

Skenaariotyöskentely aloitettiin mahdollisten muutosten keruulla verkkoaivoriihellä, johon osallistui 370 energia-alalla toimivaa henkilöä. Työmarkkinaskenaarion jatkotyöstämistä tehtiin yhdessä alan työmarkkina- ja koulutusasiantuntijoiden kesken. Nämä keskustelut pysähdyttivät minut pohtimaan kolmea skenaarioissa esille noussutta kokonaisuutta.

Ajatuspysähdys 1 - Toimiiko tulevaisuuden työelämä kokonaan freelancerpohjalta?

Tälläkin hetkellä ns. freelancer-tyyppinen työ on lisääntynyt ja työelämään siirtyneet nuoret ovat tottuneet joustavampaan työn tekemiseen erilaisten lyhytkestoisten työsuhteiden myötä. Itseisarvo ei olekaan enää pysyvä työpaikka vaan oman osaamisen myyminen itselle mieluisiin tehtäväkokonaisuuksiin ja projekteihin. Lisäksi työajan ja paikan merkitys vähenee ja palkkaa maksetaan vain tehdystä tuloksesta.

Osaamismarkkinoista näyttäisi tulevan valtakuntien rajat ylittävää ja parhaat markkinoijat voivat työskennellä samaan aikaan monen yrityksen palveluksessa.

Ajatuspysähdys 2 - Mitä osaamista tarvitaan yritysten sisällä?

Freelancer-verkostojen myötä yritysten henkilöstömäärät supistuvat ja yritykset tekevät vain ydinprosessit. Toiminnalta vaaditaan uudenlaista johtamista, jolla hallitaan verkostoissa toimimista sekä osaamistarpeen ennakointia ja ostoa. Työturvallisuuden koordinointi ja tehokkaat perehdytysmenetelmät nousevat keskeisiksi huomion kohteiksi työn tekemisen hajaantuessa osaamisverkostoihin.

Ajatuspysähdys 3 - Energiatuotannon ja -siirron teknologiaharppaus

Uudet teknologiat valtaavat energia-alaa ja langattoman energiasiirron myötä perinteinen verkostoasennustyö on keskittynyt enää taajamiin. Lisäksi kotitaloudet ovat energiaomavaraisia ja ne toimivat keskenään verkostomaisesti. Energiayhtiöiden roolissa korostuu kokonaisvaltaisten palveluratkaisujen kehittäminen vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti. Mahdollisia tulevaisuuden ammatteja voisivat olla esim. energiainnovaattori ja pilvipalveluasiantuntija.

Mitä hyötyä skenaariotyöskentelystä ja skenaarioista on? Skenaariot auttavat laajentamaan ajatteluamme ja ne ovat välineitä analyysiin, päätöksentekoon, viestintään ja muutoksen seurantaan. Työskentelyn tuloksena saaduilla tulevaisuuden kuvauksilla pystymme hahmottamaan todennäköisimmät tulevaisuuden muutostekijät ja sitä kautta miettimään toimenpiteet, joilla vastaamme muutoksien tuomiin haasteisiin.

Miten työ etenee jatkossa? Energiateollisuus ry:n jatkaa konkreettisten toimenpiteiden kirjaamista toimintasuunnitelmiinsa ja sitä kautta niillä on vaikutusta koko energia-alaan. Turku Energia tulee huomioimaan skenaariotyöskentelyn lopputuloksia osaamisresurssien hallinnassa. Näin pystymme lunastamaan asiakaslupauksemme myös tulevaisuudessa: Olemme lähellä, näemme kauas.

Markku Sormunen

Kirjoittaja toimii koulutuspäällikkönä Turku Energiassa