26.05.2016 | Teksti Maija Rauha | Kuvat Dreamstime ja haastateltavat

Investointi lämpöpumppuratkaisuun ei kannata aina

Monissa taloyhtiöissäkin mietitään nyt lämpöpumppuratkaisuja: maalämmön käyttöönottoa tai lämmön talteenottoa poistoilmalämpöpumpuilla. Lämpöpumput tuottavat uusiutuvaa energiaa, mutta kannattaako investointi aina? Juuso Kallio, Jari Kuivanen ja Jussi Hirvonen ottavat kantaa väitteeseen.

Juuso Kallio

Kuka?

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja. Tuntee energiantuotantoon liittyvät asiat taloyhtiöiden kannalta.

1 Lämpöpumppuratkaisuja mietittäessä kannattaa tehdä huolellinen hankesuunnittelu. Samalla on hyvä pitää mielessä tulevat korjaustarpeet, jotta lämmitysjärjestelmä voidaan mitoittaa oikein ja toteuttaa kustannustehokkaasti. Lämpöpumppuratkaisuissa on otettava huomioon muun muassa sähköliittymän tarpeet ja mahdolliset muutokset, pääsulakkeiden riittävyys, lämpöpumppujen sijoituspaikka sekä hankkeen dokumentaatio ja seuranta.

2 Tyypillisessä 1950–1980-luvun kerrostalossa ilmanvaihdon kautta häviää noin 30 prosenttia lämmitysenergiasta. Poistoilmalämpöpumppuratkaisulla tästä energiasta iso osa saadaan otettua talteen. Ratkaisu on usein kannattava ja sopii parhaiten kerrostaloihin, joissa on koneellinen poistoilmanvaihto ja vähintään 20 asuntoa. Kannattavuus riippuu erityisesti kaukolämmön ja sähkön hinnoista. Taloyhtiön lämmön kulutus voi pienentyä 40–70 prosenttia ja vastaavasti kiinteistösähkön kulutus kasvaa 30 prosenttia.

3 Maalämpöpumppuihin siirrytään erityisesti, kun vanhoja öljykattiloita ollaan uusimassa. Olosuhteilla on iso vaikutus lämpökaivon mitoitukseen ja investoinnin kannattavuuteen. Kylmimpinä aikoina tarvitaan lisälämpöä, joka tuotetaan yleensä sähköllä, öljyllä tai kaukolämmöllä.

4 Osakkaiden on anottava lupaa taloyhtiöltä oman ilmalämpöpumpun asennukseen. Taloyhtiöiden on otettava huomioon osakkaiden yhdenvertaisuus sekä kunnan rakennuslupamääräykset, kun valmistellaan osakkaiden ilmalämpöpumppuja. Ilmalämpöpumppujen sijoitukset pitää suunnitella siten, että jokaisella osakkeenomistajalla on mahdollisuus investointiin. Aina se ei ole käytännössä mahdollista.

Vastaus: Lämpöpumpuilla voidaan saada kustannussäästöjä aikaan, mutta lopputulokseen vaikuttaa moni asia aina sähkön ja lämmön hinnasta kiinteistön ominaisuuksiin. Lämmitysjärjestelmän vaihto ei ole pikkutemppu, vaan vaatii huolellisen suunnittelun kuten muutkin korjaus- ja kunnossapitohankkeet.. ●

Jari Kuivanen

Kuka?

Turku Energian Lämpö-yksikön johtaja. Turku Energia tuottaa lämpöpumpuilla noin kymmenesosan Turun tarvitsemasta kaukolämmöstä ja lähes kaiken kaukojäähdytyksen.

1 Vaikka me Turku Energiassa tuotamme kaukolämpöä, ei meillä ole mitään lämpöpumppujakaan vastaan. On hyvä, että tekniikan kehittyessä lämmöntuotantoon on saatu uusi vaihtoehto. Tunnemme tekniikan hyvin ja käytämme ja markkinoimme sitä itsekin. Lämpöpumpputekniikkaan kohdistuvat liian myönteiset odotukset kuitenkin hieman huolestuttavat.

2 Toivomme, että lämpöpumppujärjestelmiä myytäisiin rehellisesti ja oikeilla tiedoilla. Jos esimerkiksi maalämpöjärjestelmän teho on mitoitettu alakanttiin, pakkasella joudutaan lämmittämään sähköllä tai muulla korvaavalla menetelmällä. Tämä on otettava huomioon laskelmissa. On myös muistettava, että lämpöpumppuja, kuten muutakin talotekniikkaa, pitää huoltaa ja säätää, eivätkä ne ole ikuisia. Omakotitaloissakin lämpöpumppujen asentaminen on tullut usein kannattamattomaksi niillä paikkakunnilla, joita viimeaikaiset sähkön siirtohintojen rajut korotukset ovat koskeneet.

3 Yhteistuotannolla tuotettu energia on taloudellisin ja ympäristöystävällisin vaihtoehto. Tämä johtuu siitä, että yhteistuotantolaitoksissa käytetään entistä enemmän uusiutuvia raaka-aineita. Lämpöpumpputekniikan myyntiargumenttina on liian usein käytetty liioittelevia arvioita kaukolämmön tulevasta hinnannoususta, mikä ei perustu totuuteen ja on siten harmillista.

4 Esimerkiksi Turun keskustaan ei olisi järkevää eikä mahdollistakaan porata reikiä riittävän tiheästi, että kaikki kerrostalot voisi lämmittää maalämmöllä. Kansainvälisen ilmastopaneelin laskelmien mukaan hiilidioksidipäästöt kasvaisivat, jos nykyinen kaukolämpö korvattaisiin lämpöpumpuilla.

Vastaus: Pienkiinteistöissä lämpöpumppujen käyttö voi olla kannattavaa, mutta kaukolämmön korvaaminen maalämpöjärjestelmällä ei ole taloudellista eikä järkevää. ●

Jussi Hirvonen

Kuka?

Suomen Lämpöpumppuyhdistyksen toiminnanjohtaja. Tuntee hyvin lämpöpumppujen ominaisuudet ja kustannuslaskelmat.

1 Kaukolämpö on hyvä asia, kun lämpöä tuotetaan uusiutuvilla energioilla ja ilman hiilidioksidipäästöjä. Kuluttajat ja asunto-osakeyhtiöt eivät kuitenkaan ajattele energiapolitiikkaa, vaan tekevät lämmitysratkaisunsa taloudellisin perustein. Kaukolämmön keskihinta on Suomessa 8,2 senttiä kilowattitunnilta. Kun otetaan käyttöön maalämpö, tarvitaan sen lisäksi sähköä, mutta lämmityskustannukset jäävät silti yleensä alle neljään senttiin kilowattitunnilta. Moni katsoo, että tämä riittää tekemään maalämpöpumpusta kannattavan investoinnin.

2 Riippuu tontista, voiko kerrostalo siirtyä maalämmön käyttöön. Monelle tontille pystyy poraamaan riittävän monta lämpökaivoa. Lämmityskustannusten pieneneminen laskee yhtiövastiketta, mikä vaikuttaa myönteisesti asunnon arvoon. Myös alhainen korkokanta houkuttelee investointiin. Jos taloyhtiö ottaa maalämmön käyttöönottoa varten 10-15 vuoden lainan, lämmityskulujen pieneneminen kattaa lainanhoitokulut, ja lisäksi yhtiövastiketta voidaan usein alentaa.

3 Maalämpö on myös vakuutus sähkön ja kaukolämmön hinnannousua vastaan. Jos kaksi kolmasosaa kiinteistön lämmittämiseen tarvittavasta energiasta on peräisin maalämmöstä, mahdollinen energian hinnannousu koskee vain yhtä kolmasosaa sen käyttämästä lämpöenergiasta.

4 Huoltokulut on luonnollisesti otettava huomioon kannattavuuslaskelmissa. Sekä maalämmön että kaukolämmön huoltokulut ovat tyypillisesti alhaiset. Uskon, että jatkossa samassa talossa voidaan käyttää sekä maa- että kaukolämpöä ja toiveeni on, että kaukolämpöyhtiöt ryhtyisivät rakentamaan kuluttajille palvelua edullisesta lämpöpumppulämmityksestä.

Vastaus: Useimmiten maalämpöpumpun käyttöönotto kannattaa. Vapaa kilpailu on tätä päivää. Asukkaiden ja taloyhtiöiden pitää voida tehdä lämmitysvalinta taloudellisin ja ympäristöperustein oman valintansa mukaan. ●

Sinua saattavat kiinnostaa myös: